𝑪𝑶̂𝑵𝑮 𝑻𝒀 𝑻𝑵𝑯𝑯 𝑴𝑻𝑽 𝑽𝑼̃ 𝑩𝑨̉𝑶 𝑪𝑯𝑼𝑵𝑮

𝑻𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒍𝒂𝒐 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒐̂̉ 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈

🔆𝑽𝒊̣ 𝒕𝒓𝒊́ : 𝑳𝒂𝒐 Đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒐̂̉ 𝑻𝒉𝒐̂𝒏𝒈

👩‍⚕️𝑺𝒐̂́ 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 : 40 𝒍𝒂𝒐 đ𝒐̣̂𝒏𝒈

🍠𝑳𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈 : 𝒕𝒖̛̀ 4 𝒕𝒓𝒊𝒆̣̂𝒖 – 9 𝒕𝒓𝒊𝒆̣̂𝒖 / 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈 ( 𝒕𝒉𝒐̉𝒂 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒏 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 𝒍𝒖̛̣𝒄 )

👍𝑻𝒓𝒐̛̣ 𝑪𝒂̂́𝒑: 𝑩𝒂𝒐 𝒂̆𝒏 𝒐̛̉, 𝑳𝒂𝒐 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒐̛̉ 𝒙𝒂 𝒕𝒐̛́𝒊 𝒍𝒂̀𝒎 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒎𝒊𝒆̂̃𝒏 𝒑𝒉𝒊́ 𝒙𝒆 đ𝒊 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒖𝒐̂́𝒊 𝒏𝒂̆𝒎 𝒗𝒆̂̀ 𝒒𝒖𝒆̂ 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒎𝒊𝒆̂̃𝒏 𝒑𝒉𝒊́ 𝒙𝒆 𝒗𝒆̂̀.

👩‍🎓𝒀𝒆̂𝒖 𝒄𝒂̂̀𝒖 : 𝑻𝒖̛̀ 17 – 30 𝒄𝒉𝒖̛𝒂 𝒄𝒐́ 𝒈𝒊𝒂 đ𝒊̀𝒏𝒉 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒂́𝒊, 𝒉𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒍𝒂̀𝒏𝒉, 𝒄𝒉𝒂̆𝒎 𝒄𝒉𝒊̉, 𝒄𝒉𝒊̣𝒖 𝒌𝒉𝒐́, 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒏𝒈𝒉𝒆 𝒍𝒐̛̀𝒊.

🚴‍♂️Đ𝒊̣𝒂 đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒍𝒂̀𝒎 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 : 802/11𝑨 𝑯𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒍𝒐̣̂ 2, 𝑩𝒊̀𝒏𝒉 𝑻𝒓𝒊̣ Đ𝒐̂𝒏𝒈 𝑨, 𝑩𝒊̀𝒏𝒉 𝑻𝒂̂𝒏, 𝑯𝑪𝑴

📞𝑳𝒊𝒆̂𝒏 𝒉𝒆̣̂ 𝒑𝒉𝒐̉𝒏𝒈 𝒗𝒂̂́𝒏 𝒕𝒓𝒖̛̣𝒄 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 : 0948 786 408 ( 𝑩𝒂̉𝒐 𝑪𝒉𝒖𝒏𝒈 )

✍️𝒁𝒂𝒍𝒐 : 0986 477 780

𝒉𝒕𝒕𝒑𝒔://𝒂𝒐𝒎𝒖𝒂𝒃𝒂𝒐𝒄𝒉𝒖𝒏𝒈.𝒗𝒏/